پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
ن‍ق‍دادب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ع‍رب‌
ب‍ن‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ - ت‍اری‍خ‌
اب‍وم‍اض‍ی‌، ای‍ل‍ی‍ا، ۱۹۵۷-۱۸۸۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍لام‌ و غ‍رب‌
اب‍ن‌روم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌، ۲۸۳-۲۲۱ ه‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
غ‍لای‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ، ۱۸۸۶ - ۱۹۴۵ - اص‍لاح‍ات‌
طن‍ز - اس‍پ‍ان‍ی‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍خ‍ن‍وری‌
اس‍لام‌ - ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ال‍ص‍م‍ی‍ل‍ی‌ ،ی‍وس‍ف‌
ال‍دس‍وق‍ی‌، م‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌
طال‍ب‌، طال‍ب‌ زک‍ی‌
الاش‍ع‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ال‍ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍ود
ال‍ج‍ن‍دی‌، ان‍ور
ک‍ش‍اش‌، م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌رش‍ی‍ق‌ ال‍ق‍ی‍روان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
غ‍لای‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ق‍زی‍ج‍ه‌، ری‍اض‌
غ‍لای‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۸۸۶- ۱۹۴۵
ال‍ص‍م‍ی‍ل‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
دروزه‌، م‍ح‍م‍د ع‍زه‌
س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر
ال‍دی‍ن‍وری‌، اب‍ی‌م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌ ب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابن الرومی ، حیاته من شعره
العقاد، عباس محمود ؛  صیدا منشورات المکتبه العصریه   ، ۱۴۰۴ه = ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۳۶۵۸‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان العقاد
العقاد، عباس محمود ؛  منشورات المکتبه العصریه   ،
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۸۲‬,‭‌ع۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
القرن العشرون ماکان و ماسیکون
العقاد، عباس محمود ؛  منشورات المکتبه العصریه   ،
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۸۲‬,‭‌ع۷‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین
الاشعری ، علی بن اسماعیل ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۵/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الفکاهه فی الادب الاندلسی
قزیجه ، ریاض ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۸ه =۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۵۳۵۸/۳‬,‭‌ق۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بنی اسرائیل من اسفارهم و احوال و اخلاق و مواقف الیهود و فی عصر النبی صلی الله علیه و سلم و بیئته من القران الکریم
دروزه ، محمد عزه ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸/۵۴‬,‭د۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
موازین نقدیه فی النص الشعری
الصمیلی ، یوسف ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۱۶۲‬,‭‌ص۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بغیه الوعاه فی طبقات الغویین و النحاه
سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۹
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۰۶۳‬,‭‌س۹‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الاسلام و الغرب
الجندی ، انور ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۰۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۹/۳‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایلیا ابوماضی بین التجدید و التقلید
طالب ، طالب زکی ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۴۶‬,‭‌ف‍لا۲ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موازین نقدیه فی النص النثری
الصمیلی ،یوسف ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۰۲۱‬,‭‌ص۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الشیخ مصطفی الغلایینی فی مفاهیمه الاصلاحیه :دراسه مقارنه بینه و بین الشیخین جمال الدین افغانی و محمد عبده
الدسوقی ، منی حسین ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌غ۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الغلایینی
غلایینی ، مصطفی ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۱۳
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۸۴‬,‭‌ل۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
العمده فی محاسن الشعر، و آدابه و نقده
ابن رشیق القیروانی ، حسن بن علی ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۲
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۳۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ادب الکاتب
الدینوری ، ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭د۹‌ف‍لا۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
صناعه الکلام
کشاش ، محمد ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۹‬,‭‌ک۵‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الدروس العربیه للمدارس الاعدادیه ( المتوسطه )
غلایینی ، مصطفی ، ۱۸۸۶- ۱۹۴۵ ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۴۱‬,‭‌غ۸د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک